Arboristtjänster

Trädfällning / Sektionsfällning

Sektionsfällning är ett mycket säkert sätt att ta ner träd på som står besvärligt till. Denna metod används där man inte kommer åt med skylift eller liknande eller när man inte vill skada mark, miljö eller byggnader som står nära trädet.

Sektionsfällning bör endast utföras av arborister eller personer med liknande utbildning. Arboristen har kunskapen och utrustningen för att på ett säkert och effektivt sätt ta ned trädet.

Kronrensning

Denna beskärning görs vid behov på äldre träd. Det innebär att döda, skadade och för trädet olämpliga grenar tas bort och fungerar som en uppbyggnadsbeskärning för att bibehålla ett säkert träd.

Uppbyggnadsbeskärning

Görs på unga individer för att skapa bättre grenarkitektur. Detta görs för att få ett träd med bättre grenvinklar så att trädet i förlängningen får stabilare struktur. Beskärningen bör göras årligen under trädets tidiga levnadsår.

Kronhöjning

Om buskar eller träd är för låga, kan det vara svårt att t ex klippa gräset. Andra problem är att det kan hänga ut över gång/cykelväg, vilket får till följd att fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan. Detta ökar risken för trafikolyckor. Fastighetsägaren måste se till att det är fri höjd även för biltrafikanter. De höjder som gäller är:

Över gångbana, minst 2,5m
Över cykelbana, minst 3,2m
Över körbana, minst 4,6m

Dina växter får inte heller skymma gatubelysning, vägmärken eller skyltar med gatunamn.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 15 §

Kronreduktion

Vår numer vanligaste beskärningsform som är ett alternativ istället för att fälla ett träd som kunden anser blivit för stort. Kronreduktion föregås av en viatlitetsbesiktning utav arboristen för att bedöma om trädet är friskt nog att klara av den önskade beskärningen. Vid en kronreduktion är målet alltid att bibehålla trädets ursprungsform.

Viktavlastning

Inkortning eller urglesning av överdimensionerade grenar eller grenar med stor lövmassa. Detta görs för att minska risken att de knäcks av väder och vind eller av egen tyngd.

Trädinventering / Trädvårdsplan

Vid en trädinventering görs en grundläggande besiktning där vi undersöker och kartlägger träden på fastigheten/området.

Trädens art, växtplats, strukturella och fysiologiska kondition besiktigas okulärt från marken och därefter upprättas en trädvårdsplan. Det är ett grundläggande förslag på skötsel och underhåll och kan ligga till grund för en budgetberäkning.
En trädbesikting bör göras var tredje/femte år.